Sanció a un Col.legi Públic d'Educació Primària

L’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionat a un Col.legi Públic d’Educació Primària, per vulnerar l’Art. 10 de la LOPD per fer públic un llistat d’alumnes beneficiaris de beques del CP pel curs 2007-2008 mitjançant la seva exposició en el taulell d’anuncis situat en el porxo de la façana principal del Col·legi mencionat, a l’abast de totes els pares i persones alienes al Centre.

Les beques eren de diferents modalitats, les quals es fan referència en el llistat exposat per tant, aporten informació sobre la renta familiar, la pertinença d’alumnes a una família nombrosa o indicis sobre situacions socio-familiars greus.
L’AEPD després de realitzar la pertinent investigació arriba a la conclusió de que el CP ha infringit el disposat en l’Art. 10 LOPD, el que suposa una infracció greu tipificada en l’Art. 44.3.g) de l’esmentada norma.
Si el Col.legi fos de titularitat privada la multa imposada per l’AEPD aniria de 60.000 a 300.000 €, però al ser una  Administració Pública es lliura d’aquesta multa i té que adoptar les mesures necessàries per impedir que en un futur pugui tornar a produir-se una infracció del Art. 10 de la LOPD.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56