Skip to main content
testament-digital-RGDP-difunts

RGPD i difunts, testament digital…

El dret a la protecció de dades personals s’extingeix amb la vida de la persona. Així va quedar establert a l’art. 2.4 del Reglament que desenvolupava la derogada Llei Orgànica de Protecció de Dades del 1999: “Aquest reglament no serà d’aplicació a les dades referides a persones difuntes”. Revisem com queda el tema del RPGD i difunts.

Dit això i d’acord amb el principi de que les dades personals han de reflectir la realitat del seu titular, el propi article feia referència a que les persones vinculades a la persona difunta podien dirigir-se a qui tingués les seves dades, per comunicar-ne la mort i la cancel·lació de les seves dades personals.

La vigent LOPDGDD, de 2018, va una mica més enllà i inclou un article complert, el 3, per referir-se a les persones difuntes, establint:

  • Que les persones vinculades al difunt podran dirigir-se a qui tingui les dades, responsable o encarregat del tractament, per sol·licitar la rectificació o supressió de les dades.
  • Que el difunt podrà prohibir, evidentment mentre visqui, que les persones vinculades a ell o ella, accedeixin a les seves dades, ni que sol·licitin la seva rectificació o supressió.

Testament digital

La LOPDGDD, a més introdueix el conegut com a Testament digital que preveu que els drets anunciats, es puguin exercir, amb l’excepció ja indicada, davant de prestadors de serveis de la informació. A més afegeix, que els representants, podran decidir sobre el manteniment o eliminació dels perfils socials de les persones difuntes.

Què fan els grans proveïdors de serveis?

La majoria de proveïdors de serveis disposen del que anomenen la política de gestió de comptes inactives. En aquesta es preveu que en cas detectin inactivitat a un compte poden considerar-la inactiva i procedir a la seva cancel·lació.

RGPD i difunts
  • Facebook permet nomenar un “contacte del llegat” per gestionar les comptes commemoratives i disposa d’un formulari per sol·licitar la supressió del compte d’un difunt. Instagram té una política similar al dependre de Facebook.
  • Google permet als usuaris nomenar a algú a qui se li faci arribar aquesta notificació sobre la inactivitat del compte per tal que aquest prengui la decisió que correspongui.
  • Twitter recomana loguejar-se cada 6 mesos ja que en cas contrari, la pot considerar inactiva i procedir a la seva supressió.

RGPD i difunts

Mai és agradable pensar en aquests temes, però a mesura que anem deixant rastre de la nostra vida a Internet, cal pensar en què volem que passi quan ja no hi siguem; a diferència de fa uns anys els gran proveïdors tenen mecanismes per solucionar aquesta problemàtica, només cal activar-los.