Skip to main content
Nova regulació de l'SGAE

Nova regulació de l’SGAE i les entitats de gestió

Hi ha una nova regulació de l’SGAE i les entitats de gestió: es tracta de la Llei 21/2014, de 4 de novembre, publicada en el BOE el passat dia 5, inclou, a més d’altres modificacions essencials en matèria de propietat intel·lectual, introdueix un canvi més que substancial en les normes i obligacions de les entitats de gestió de drets.

Aquesta modificació, ocasionada per l’opacitat en què havien vingut actuant aquestes entitats, suposarà canvis importants en el seu funcionament i en el seu deure transparència. Entre les modificacions més destacades d’aquesta nova regulació de l’SGAE i les entitats de gestió, destaquem les següents:

 • Es regula el contracte d’entre els titulars de drets i les entitats, que en cap cas podrà ser superior als tres anys, renovable d’any en any, no podent imposar la gestió obligatòria de totes les modalitats d’explotació no de la totalitat de l’obra o producció futura.
 • La forma de repartiment dels drets recaptats es realitzarà de manera equitativa, conforme a un sistema inclòs en els estatuts de l’entitat.
 • El repartiment es realitzarà de forma proporcional a l’efectiva utilització de l’obra.
 • L’acció per reclamar el pagament de les quantitats assignades, prescriu als 5 anys.
 • S’inclou l’obligació de destinar les quantitats recaptades i no assignades als titulars, a alguna de les diferents finalitats: assistència i formació als membres, promoció de l’oferta digital legal o a incrementar la retribució a les obres que el seu titular hagi estat degudament identificat.
 • Administració comptable dels drets recaptats, de manera separada a la seva comptabilitat general.
 • Prohibició de destinar les quantitats recaptades a finalitats diferents al repartiment, una vegada deduïts les despeses de gestió o finançament de les seves activitats.
  Obligació del foment de l’accés a les obres de persones amb discapacitat.
 • Presentació de comptes anuals on s’inclogui una memòria on detallin: informació sobre les activitats desenvolupades; facturació total i recaptació percebuda; import total repartit (desglossant drets i modalitats d’explotació; evolució i situació de l’entitat; quantitats destinades a la funció social; modificacions en els contractes de gestió; nombre de socis.
 • Obligació de presentar auditories de comptes anuals.
 • Obligació de negociar i contractar amb els usuaris la concessió d’autoritzacions per a l’ús de les obres; establir tarifes generals, simples i clares; difusió d’informació a la seva pàgina web.

Una de les novetats més importants, a més de les ja indicades, és la previsió d’un règim sancionador per al supòsit que les entitats de gestió no compleixin amb els deures d’informació i transparència inclosos en la llei. Així s’estableixen infraccions molt greus, greus i lleus, amb sancions que seran de: entre un 1% i un 2% de la seva recaptació o entre 400.001 i 800.000 € (molt greus): fins a un 1% o sanció de 200.001 a 400.000 € (greus) o fins a un 0,5% o sancions fins a 200.000 € (lleus). Entre les sancions de major gravetat s’inclouen des de la ineficàcia manifesta en l’administració de drets, fins a l’incompliment de les finalitats de l’entitat.

Aquesta modificació legal, que estarà vigent a partir de l’1 de gener de 2015, pretén en definitiva fomentar la transparència de les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual, així com fomentar la seva labor social i tot això per evitar, entre altres circumstàncies, escàndols com el qual en 2011 va afectar a tota la cúpula directiva de la SGAE.

Si tens dubtes sobre aquest o qualsevol altre tema, no dubtis en contactar amb nosaltres!