Skip to main content
Indemnització per incompliment protecció de dades

Indemnització per incompliment protecció de dades

La constant evolució de les tecnologies de la informació que comporta un major tractament de les dades personals de tots nosaltres, implica de forma inevitable un augment dels riscos que per les persones un tractament indegut d’aquestes dades pot ocasionar. Davant aquesta situació, la LOPD ha previst diferents mecanismes a efectes tant, de denunciar els actes de les empreses i administratives que les incompleixin, així com la possibilitat de sol·licitar una indemnització per incompliment protecció de dades

Quines vies d’actuació existeixen?

El primer que ha de quedar clar és que no tot incompliment de la LOPD suposa automàticament un dret a indemnització a la persona afectada. Per aclarir confusions dir també, que qualsevol incompliment de la LOPD pot ser denunciat (per qualsevol persona, afectada o no) davant l’AEPD. En el cas que l’AEPD observi aquest incompliment, el procediment acabarà amb una sanció econòmica al responsable de l’incompliment, sense que en cap cas el denunciant o afectat percebi cap quantitat.

Quan pot sol·licitar-se indemnització?

L’article 19 de la LOPD preveu als interessats el dret a sol·licitar una indemnització davant els tribunals ordinaris (no davant l’AEPD), quan “com a conseqüència de l’incompliment del que es disposa en la present Llei pel responsable o l’encarregat del tractament, sofreixin dany o lesió en els seus béns o drets tindran dret a ser indemnitzats.” Aquesta possibilitat d’indemnització s’ha estimat sobretot en aquells supòsits d’inclusió de dades personals en fitxers de morosos de manera no justificada, encara que en realitat aquesta indemnització pot sol·licitar-se sempre que es donin els següents requisits:

  • Fins avui el dret d’indemnització per incompliment de la LOPD se sol relacionar amb alguna acció que afecti a l’honor o intimitat de la persona afectada. Això no ha de per què ser necessàriament així, ja que el dret a la protecció de dades és autònom i independent al de l’honor i intimitat. A nivell teòric doncs, pot sol·licitar-se indemnització per incompliment de la LOPD a pesar que la situació que la justifica no afecti a l’honor i intimitat de l’afectat.
  • La lesió ha de ser efectiva i causada per un dany real i cert. Aquesta sol ser un de les majors traves per sol·licitar una indemnització per incompliment de la LOPD ja que en moltes ocasions és difícil provar abans els tribunals aquesta lesió. En els casos en què la lesió hagi causat un perjudici econòmic a l’afectat (per exemple la denegació d’un crèdit per estar indegudament inclòs en un fitxer de morosos), provar el dany és més fàcil, però quan el que s’al·leguen són danys morals, demostrar el dany resulta certament complicat.
  • En qualsevol cas la situació que justifica la sol·licitud de la indemnització, ha de suposar un incompliment de la LOPD. No podrà sol·licitar-se tal indemnització si qui ha causat el dany ha actuat d’acord a la LOPD.

En el supòsit de provar amb èxit el dany ocasionat per la vulneració de la LOPD, l’afectat podrà sol·licitar un rescabalament. En el cas que el dany hagi causat un perjudici econòmic a l’afectat, la indemnització sol tenir caràcter també econòmic; en els supòsits que es provi un dany moral, el rescabalament pot no ser econòmic, considerant-se que l’afectat pot veure’s rescabalat, per exemple, amb la publicació de la sentència en un periòdic o la rectificació de l’empresa o administració causant del dany.

L’al·legació de danys morals doncs, no únicament dificulta la prova, sinó que pot concloure amb una sentència que no suposi un rescabalament econòmic per al perjudicat.

El dret a indemnització per incompliment de protecció de dades doncs, és un mecanisme que els afectats tenen en cas que se’ls causi un dany i que exigeix un estudi previ, analitzant el cas concret, per valorar l’inici o no d’accions judicials encaminades a la reparació del citat dany.

Si tens dubtes sobre aquest o qualsevol altre tema, no dubtis en contactar-nos!