Skip to main content
Llei Consumidors i Usuaris

Reforma Llei Consumidors i Usuaris

El dia 28 de març de 2014, es va publicar al BOE, la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

La llei de consumidors i usuaris porta amb si grans canvis, entre ells, assenyalar els que al nostre entendre són més importants o més significatius:

1.- Es prohibeix la utilització del servei d’atenció al client per a la difusió d’activitats de comunicació comercial.

2.- L’ús de la línia telefònica, posada a la disposició de l’usuari per contactar amb l’empresari, no podrà suposar per al consumidor un cost superior a la tarifa bàsica.

3.- Per poder enviar-li a un consumidor la factura en suport electrònic, s’ha de consentit per part d’aquest de forma expressa i prèvia.

4.- L’enviament de la factura en suport paper, no pot quedar condicionat al pagament de quantitat econòmica alguna per part del consumidor.

5.- Els béns adquirits pel consumidor mitjançant compravenda (tenda física o online) hauran de ser lliurats en el termini màxim de 30 dies naturals.

6.- Es prohibeix l’enviament i el subministrament al consumidor i usuari de béns, d’aigua, gas, electricitat o de calefacció mitjançant sistemes urbans, de contingut digital o de prestació de serveis no sol·licitats per ell, quan aquests enviaments i subministraments incloguin una pretensió de pagament de qualsevol naturalesa.

7.- S’amplia el termini per exercir el dret de desistiment del consumidor a 14 dies naturals (tant per a les vendes presencials com a electròniques). Així mateix, s’inclou un annex a la llei que inclou la informació mínima sobre el dret de desistiment que se li ha de facilitar al consumidor.

8.- En cas que l’usuari incompleixi el compromís de permanència adquirit amb una empresa, la penalització per baixa, o cessament prematur de la relació contractual, serà proporcional al nombre de dies no efectius del compromís de permanència acordat.

9.- En cas que s’adquireixi un ben vinculat a un contracte de finançament, l’exercici del dret de desistiment implicarà al temps, la resolució del crèdit sense penalització alguna per al consumidor i usuari.

10.- S’inclou com a requisit de les clàusules no negociades que, perquè siguin accessibles i llegibles i, per tant, vàlides, han d’estar escrites amb una lletra d’una mida no inferior al mil·límetre i mig i amb el suficient contrast entre el fons i el color de la lletra.

11.- Les trucades telefòniques comercials no podran efectuar-se entre les 21 hores i les 9 hores, ni els caps de setmana o festius.

12.- Per utilitzar tècniques de comunicació que consisteixin en un sistema automatitzat de trucades sense intervenció humana o el telefax serà necessari el consentiment exprés previ del consumidor i usuari.

13.- El consumidor i usuari tindrà dret a oposar-se a rebre ofertes comercials no desitjades, per telèfon, fax o altres mitjans de comunicació equivalent. Aquestes ofertes, si es fan per telèfon, hauran de fer-se mitjançant un número identificable.

14.- A sol·licitud del consumidor i usuari, l’empresari estarà obligat a facilitar-li un justificant d’haver manifestat la seva oposició a rebre ofertes comercials per telèfon, fax o altres mitjans, que haurà de remetre-li en el termini més breu possible i en tot cas en el termini màxim d’un mes.

Si tens dubtes sobre aquest o qualsevol altra tema, no dubtis en contactar-nos!