Skip to main content

Drets de propietat intel.lectual i obres audiovisuals

La constant evolució de les tecnologies de la informació aplicades al món de la creació i, de forma concreta, a les obres audiovisuals, han posat en relleu, sota el meu criteri, certs dubtes importants als quals s’enfronten les diferents persones (físiques o jurídiques) que intervenen en la creació d’aquestes obres.

És important que les parts que col·laboren en l’elaboració d’obres audiovisuals, siguin conscients de com protegir els seus interessos i quins drets tenen en funció del paper que exerceixin. L’objectiu d’aquest article, no és un altre que el de tractar de dissipar aquests dubtes.

La llei de propietat intel·lectual vigent a Espanya, regula de forma específica les obres cinematogràfiques i audiovisuals (arts. 86 i ss LPI). Això és degut a que el legislador considera que la casuística d’aquestes obres mereix una regulació específica, ja que les normes generals no són suficients.

En aquest sentit quedarà subjecta a aquesta regulació qualsevol creació expressada mitjançant imatges associades, que habitualment solen anar acompanyades de música i d’un guió. Dins d’aquesta definició s’inclouen des de les obres cinematogràfiques en el sentit clàssic, fins a aquelles creacions publicitàries que per exemple, puguin desenvolupar-se en el marc d’una campanya de màrqueting i que compleixin els requisits anteriorment indicats.

La característica principal de les obres audiovisuals, és que en ella hi participen una multitud d’individus (des dels autors als intèrprets), la qual cosa fa que sigui considerada l’exemple clàssic d’obra col·lectiva. La multitud de parts intervinents fa necessari que aquestes coneguin bé en quina posició se situen respecte les altres i cap a tercers, cada part té uns drets reconeguts només pel fet de participar en la creació.

Així la figura central en l’obra audiovisual, no és una altra que la de productor, a la qual la LPI, reconeix el que es coneix com  “drets afins de propietat intel·lectual”, que podrien entendre’s com a drets de “segona divisió” en relació als dels autors, que en l’obra audiovisual no són uns altres que: el director, el guionista i el compositor de la música incorporada. També tenen reconeguts aquests drets afins, els diferents intèrprets i actors que apareguin en l’obra.

El productor, té reconeguts una sèrie de drets en considerar-se que ha de protegir-se la seva iniciativa empresarial i, normalment econòmica, en aquest sentit és imprescindible que el productor elabori i faci signar els corresponents contractes de producció amb els autors (director, guionista i compositor), així com el contracte d’audiovisual amb els intèrprets.

El productor és titular, sense necessitat d’una cessió expressa, de tots els drets d’explotació sobre l’obra, així com els de doblatge i subtitulat. També posseeix un dret d’explotació sobre les fotografies realitzades durant la producció. Posseeix també un dret de remuneració per les comunicacions públiques de l’obra, que es gestionen a través de l’entitat de gestió del ram EGEDA (Entitat de Gestió de Drets dels productors audiovisuals), això implicarà la seva alta com a soci en aquesta entitat, així com la justificació davant la mateixa de la titularitat dels drets sobre les obres i en quins percentatges.

Una altra figura bàsica de les obres audiovisuals, són els autors, que com ha quedat dit, són el director, el guionista i el compositor. Amb aquests autors, el productor haurà de signar el contracte de producció, en el qual haurà d’incloure una cessió expressa dels drets dels autors per a l’explotació de l’obra, així com la forma de remunerar aquesta cessió. Entre els drets dels autors està el de conèixer la recaptació de l’obra, així mateix tenen la possibilitat de gestionar col·lectivament els seus drets a través de l’entitat de gestió DAMA (Drets d’autor de mitjans audiovisuals), pel que hauran de tramitar l’alta a la mateixa.

Finalment, però no per això menys important, estan els intèrprets o actors, que gaudeixen de certs drets en motiu de la seva interpretació i amb els quals el productor haurà de signar el corresponent contracte que inclourà, no solament la cessió dels citats drets, sinó els de la pròpia imatge, imprescindibles per a l’explotació de l’obra. Com en els altres casos, la gestió col·lectiva del seu dret de remuneració es farà a través de la seva entitat de gestió, en aquest cas la AIE (Artistes intèrprets o executants).

En resum, la creació i explotació d’obres audiovisuals està subjecta als drets que ostenten les persones que intervenen en les mateixes. Resulta imprescindible conèixer-los, així com garantir que la cessió dels drets es faci de forma expressa i específica, per garantir una explotació pacífica de l’obra.

Si tens dubtes sobre aquest o qualsevol altra tema, no dubtis en contactar amb nosaltres!