Skip to main content
Protecció jurídica del software

Protecció jurídica del software

El software, programes i aplicacions mòbils a més de ser un element indispensable en el dia a dia de moltes empreses i persones és, en altres ocasions, l’element essencial de projectes d’emprenedors i de start-ups de base completament tecnològica. És per aquest motiu que conèixer els elements per a la protecció jurídica del software no solament estalvia problemes legals per als emprenedors i desenvolupadors, sinó que a la pràctica pot suposar l’estalvi de diners.

Quina protecció jurídica té el software?

A diferència del que passa als Estats Units, a Espanya la protecció jurídica del software no es realitza mitjançant el registre d’una patent, sinó que la seva protecció està basada en la Llei de Propietat Intel·lectual, concretament en els arts. 95 a 104.

El fet que trobi la seva protecció dins de la regulació en matèria de propietat intel·lectual, té com a primera conseqüència que per a la protecció jurídica del software la inscripció en el registre no és mai obligatòria, encara que sí recomanable. Resulta per tant important destacar que des del moment en què el software ha estat creat, l’autor o autors, posseeixen drets sobre el mateix, no sent necessari cap requisit addicional més.

Què està protegit dins de la protecció jurídica del software?

La protecció jurídica del software com tal s’amplia, no solament a les instruccions tècniques que ho configuren (codi font), sinó també a tota la documentació prèvia necessària per al desenvolupament així com els manuals d’usuari i a les successives versions del software.

Cap també destacar, que en la protecció en cap cas s’inclouen les idees i principis sobre els quals es basa el software, conseqüència lògica de considerar el software com una obra de propietat intel·lectual. És per aquest motiu que qualsevol emprenedor que estigui en la fase prèvia de desenvolupament i que necessiti o desitgi compartir la seva idea amb tercers (possibles inversors, business angels, etc…) haurà d’assegurar-se la signatura d’un acord de confidencialitat a efectes que aquests tercers no facin un ús no desitjat de la idea que els hi transmeti.

De qui són els drets?

En el cas que el software hagi estat creat per múltiples desenvolupadors, els drets correspondran a tots ells en el percentatge que aquests pactin i en el cas que el software hagi estat creat sota la direcció d’una empresa, els drets correspondran a qui editi i divulgui el software en el seu nom. Finalment cal també assenyalar que els drets del software desenvolupat per personal laboral correspondrà, excepte pacte en contrari, a l’empresari.

Quins drets com a autor estan inclosos en la protecció jurídica del software?

Qualsevol autor d’un software gaudirà dels següents drets solament pel fet d’haver-ho creat:

– La reproducció total o parcial del software, això és el dret a prohibir que el mateix sigui per exemple gravat en suports tipus CD o similars.

– La traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altre acte de transformació sobre el software.
– El dret de distribució pública del software, és a dir a la venda o lliurament dels suports prèviament gravats.

Qualsevol autor d’un software té dret a prohibir a qualsevol tercer que realitzi qualsevol dels actes anteriors sense el seu consentiment.

He desenvolupat un software: què faig per tenir protecció jurídica?

Tot i que, com ja s’ha dit, que els drets sobre el software neixen amb la seva creació i no amb el seu registre, és més que recomanable procedir a la inscripció del mateix al Registre de Propietat Intel·lectual a l’efecte de disposar d’una prova de titularitat per al cas que un tercer vulneri algun dels drets d’exclusiva sobre el software. Una solució alternativa o complementària a aquesta inscripció és la realització d’un dipòsit del software davant un notari.

Així mateix resulta recomanable implementar mesures tècniques que protegeixin el software d’usos no autoritzats i això no únicament per què això dificulta la vulneració de drets sinó per què disposar de mecanismes per saltar-los també està perseguit per les lleis de propietat intel·lectual.

Analitzar en conseqüència, les mesures a prendre per a la protecció d’un software abans del seu llançament, és una bona pràctica per a emprenedors i empreses en general, ja que mitjançant una inversió relativament baixa, pot evitar l’estalvi de disgustos i diners en el futur.

Si tens dubtes sobre aquest o qualsevol altre tema, no dubtis en contactar-nos!