Skip to main content
Derechos consumidores B2B

Comerç electrònic B2B, quan les empreses poden ser considerades consumidors?

Habitualment són les persones físiques les considerades consumidors, però això no és sempre així, ja que algunes persones jurídiques –principalment les empreses i professionals– també poden ser considerades com a tal en alguns supòsits. Aquest és un fet rellevant ja que en aquest cas a l’empresa-compradora se li reconeixeran els drets que la llei vigent reserva únicament als consumidors.

Quina és la normativa aplicable als consumidors?

Analitzarem el que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, per el que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (LGDCU). Aquesta és la normativa vigent que regula els drets dels consumidors i que en alguns casos s’aplicarà també si el comprador és una empresa o professional. Entre els drets més habituals al comerç electrònic, hi ha el de desistiment, que abordàvem en aquest post.

Primer hem de tenir clar que s’entén per empresari, la definició la trobem a l’article 4 de la LGDCU que estableix el següent “es considera empresari tota persona física o jurídica, ja sigui privada o pública, que actuï directament o a través d’una altra persona en nom seu o seguint les instruccions, amb un propòsit relacionat amb la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió”.

Un cop tenim clar que és un empresari a l’art. 3.1 de la LGDCU aborda el concepte de consumidors:

1. Es considera consumidor la persona física que actua amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió.

2. Les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica que actuïn sense ànim de lucre en un àmbit aliè a una activitat comercial o empresarial.

És en el segon supòsit on solen sorgir dubtes i és perquè a una persona jurídica (empresari) se la consideri consumidor ha de complir amb 3 requisits:

a) Ser persona jurídica.

b) Actuar en un àmbit aliè a l’empresarial o al comercial.

c) Fer-ho sense ànim de lucre (no pot obtenir un rendiment econòmic).

Si es compleixen aquests 3 requisits, l’empresari serà considerat consumidor i amb ells comptarà amb els beneficis de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

En conclusió, no ens hem de basar en si el que compra és una persona física o jurídica, sinó analitzar per què vol el producte o servei que ha comprat, ja que no tot allò que adquireix una persona jurídica està destinat a la seva activitat empresarial o professional. Analitzar aquest punt correctament serà crucial per determinar si les empreses o els professionals tenen la condició de consumidors.

Vegem-ne alguns exemples:

a) Un empresari que es dedica a la venda de cosmètics i contracta els serveis d’uns pintors perquè pintin el local, en aquest cas la pintura no té una relació directa amb la seva activitat comercial, per la qual cosa l’empresari serà considerat consumidor.

b) Una persona física que compra de forma assídua béns immobles per revendre’ls, els tribunals consideren que quan l’activitat es fa de forma freqüent, encara que aquesta persona no estigui donada d’alta com a autònoma o no consti que desenvolupa una activitat comercial es considera una activitat professional o empresarial per la qual cosa no serà considerada consumidora.

Autora: Mariona Heredia, Advocada.

Si necessites més informació, contacta amb nosaltres!


  Informació sobre protecció de dades

  Denominació social
  LEGAL IT GLOBAL 2017, SLP
  Finalitat
  Prestar el servei.
  Enviament del Butlletí informatiu.
  Legitimització
  Compliment de la prestació de servei.
  Consentiment.
  Destinataris
  Les teves dades no seran compartides amb cap tercer, excepte aquells proveïdors de serveis amb els que disposem d’un contracte de serveis vigent.

  Drets
  Pots accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que s’esmenten en la nostra Política de Privacitat.

  Més informació
  Consulta la Política de Privacitat.