Skip to main content
Apercebiment a la LOPD

Apercebiment a la LOPD

Per tots és conegut que un dels motius essencials (potser l’únic) perquè les empreses s’adaptin a la LOPD, són les sancions econòmiques que imposa l’AEPD. L’apercebiment va ser una concessió que el legislador va introduir l’any 2011 i que va ser incorporada en la LOPD, amb posterioritat en el seu article 45.6. Conèixer les condicions en què un eventual incompliment de la LOPD pot acabar en apercebiment resulta bàsic i essencialment per què en cas que l’AEPD acordi l’apercebiment, no s’imposarà una sanció econòmica a l’infractor. cal destacar que l’AEPD va imposar sancions al 2013 per un valor de 22M de €, segons es reflecteix en la seva última memòria.

Vegem quines característiques té l’apercebiment a la LOPD.

És un poder discrecional de l’AEPD.

La decisió que davant un eventual incompliment de la LOPD, l’AEPD decideixi incoar un procediment d’apercebiment , depèn en exclusiva de l’AEPD. De fet la pròpia LOPD indica que aquesta decisió, serà excepcional. Aquesta decisió podrà prendre’s quan es donin en l’incompliment de la LOPD, diferents circumstàncies que facin que el citat incompliment sigui de menor importància. En concret podrà decidir-se l’apercebiment si concorre, de manera significativa alguna de les següents circumstàncies:

  • Quan la situació sigui de menor importància a causa de criteris com: poc nombre de dades afectades, el volum de negoci de l’infractor, la falta de beneficis econòmics obtinguts, la intencionalitat o la reincidència.
  • Quan la situació d’incompliment s’hagués solucionat de forma diligent.
  • Quan la conducta de l’afectat (titular de la dada) ha pogut induir a la comissió de la infracció.
  • Quan es produeixi un reconeixement espontani de culpabilitat.

L’apercebiment a la LOPD ha de ser lleu o greu

Malgrat que es donin les circumstàncies anteriors, en cap cas l’AEPD podrà optar per l’apercebiment en el cas de les infraccions molt greus. Així en els següents supòsits, en cas d’obrir-se un procediment, sempre seria sancionador:

a. La recollida de dades per mitjans fraudulents o de manera enganyosa.
b. Tractar o cedir dades especialment protegides sense les degudes garanties.
c. Persistir en el tractament de dades, si l’AEPD ha declarat la seva il·licitud.
d. Dur a terme transferències internacionals de dades, sense les degudes garanties.

L’infractor no pot haver estat sancionat amb anterioritat.

El segon requisit és que l’infractor no pot ser reincident. En el cas que així sigui, encara que hagués comès una infracció lleu o greu, mai podria ser objecte d’un mer apercebiment .

Conseqüències de l’apercebiment a la LOPD. 

En el cas de donar-se les circumstàncies descrites, si l’APED inicia un procediment d’apercebiment , aquest conclourà amb una resolució de l’AEPD en que atorgarà a l’infractor un termini perquè implementi accions correctives en relació al citat incompliment. De no complir-se aquestes accions, es podrà iniciar, en aquest moment sí, un procediment sancionador. Aquí pot accedir-se als procediments de prevenció més destacats en el que portem de 2015.

Si tens dubtes sobre aquest o qualsevol altre tema, no dubtis en contactar-nos!