Skip to main content
Andorra i el Blockchain

Andorra i el Blockchain

Andorra està vivint una autèntica revolució en matèria de projectes i plataformes basades en la tecnologia blockchain i és que, a més dels indubtables beneficis fiscals que per una empresa té ubicar-se a Andorra, el govern del país está fent una aposta decidida per aquesta tecnologia.  

El blockchain està cridat a convertir-se en estàndard per la majoria de desenvolupaments tecnològics i ja esdevé o pot esdevenir clau en processos d’identificació digital, criptomonedes, vot electrònic, smart contracts, seguretat i privacitat, NFT o en indústries com la dels eSports. 

Com a curiositat, dir que el blockchain està fortament lligat amb la història i l’ADN d’Andorra, i és que el 1580 s’adquireix l’Armari de les Sis Claus (set desde 1978) que guardava el fons documental bàsic i fundacional del país i que, per obrir-se, calia que els set cònsols, alhora i de manera simultània, introduissin la seva clau per obrir l’armari. No se m’acut un precursor més clar que aquest per la tecnologia del blockchain. 

Andorra i el Blockchain: Panorama normatiu

Ens trobem, per tant, davant d’una tecnologia cridada a revolucionar el món tecnològic i digital tal i com l’entenem ara, però cal entendre que les empreses o projectes empresarials, dels més grans als més petits, necessiten una seguretat jurídica i això s’obté a través de normes i lleis.  

Per tant, Andorra, amb una aposta claríssima des del govern per la implantació de projectes tecnològics i un règim fiscal altament atractiu, necessitava un marc normatiu que aportés la base legal que tots aquests projectes necessiten i, en aquest camí, hi estan. 

En l’actualitat, l’únic país de l’entorn europeu que compta amb una llei o legislació que regula el blockchain és Liechtenstein (en vigor desde 1 de gener de 2020). I Andorra què? 

Regular qualsevol tecnologia i normativitzar-la en una llei, no és mai un procés senzill però Andorra està fent passos en aquest sentit de manera evident amb modificacions a normes ja existents i amb propostes de noves que van clarament en aquesta línia: 

 • Llei 9/2021, del 29 d’abril, de modificació de la Llei 35/2014, del 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica. La llei del 2014 (una mena de transposició del Reglament eIDAS aplicable a la UE) introdueix, en la modificació de 2021, una àmplia definició de conceptes relacionats amb el blockchain, pas essencial pel seu reconeixement legal, des de la pròpia definició de blockchain (“registre distribuït que conté blocs confirmats organitzats en una cadena seqüencial d’annexió emprant enllaços criptogràfics”) a conceptes com sidechain, block header, entre d’altres. Entre les modificacions importants, destaca també la introduïda a través de l’article 21bis, on es tracten els efectes jurídics de la presentació electrònica d’un atribut verificat de persona física o jurídica, no denegant els seus efectes en procediments judicials o administratius per l’ús d’aquesta tecnologia. 
 • Llei 8/2021, de 29 d’abril, d’esports electrònics. En l’aposta per la consolidació de les tecnologies o models de negoci basats en blockchain, cal emmarcar la llei d’esports electrònics (eSports) que regula, entre d’altres aspectes, les obligacions de les empreses i els drets dels treballadors que es dediquen en aquest sector.  
 • No podem oblidar aquí la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals que equipara a Andorra amb els estàndards europeus de protecció de dades “RGPD” i que ja hem comentat anteriorment en el blog. Com no podia ser d’una altra manera, aquesta normativa garanteix que el tractament de dades personals en els projectes basats en blockchain es faci amb les degudes garanties per als ciutadans. 
 • I finalment la clau de tot: la Proposició de llei de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de lliure registre distribuït i blockchain. Aquesta, encara, proposició de llei, està cridada a ser la que definitivament posi les bases legals per la consolidació de la tecnologia a Andorra. Encara en procés de debat parlamentari, el text publicat aborda conceptes com: les categories i subcategories d’actius digitals, les seves emissions, la seva publicitat, la representació digital d’actius o tokenització i els seus actors o el capital, el sistema de llicències o les assegurances necessàries per exercir cada activitat. També es regula la creació d’un organisme oficial que integraria les operacions de negociació, liquidació, compensació, infraestructura i custòdia d’actius digitals (l’AndorraDex) o la inclusió d’un règim d’infraccions i sancions. 

En definitiva, Andorra camina amb pas ferm per consolidar-se com una referència europea en la tecnologia de blockchain i està prenent la direcció legislativa necessària per tal que els projectes actuals i els que segur que han de néixer, vegin al país com un lloc de referència pel seu creixement i consolidació. 

Si tens dubtes o necessites més informació sobre aquest tema, contacta’ns!


  Informació sobre protecció de dades

  Denominació social
  LEGAL IT GLOBAL 2017, SLP
  Finalitat
  Prestar el servei.
  Enviament del Boletí informatiu.
  Legitimització
  Compliment de la prestació de servei.
  Consentiment.
  Destinataris
  Les teves dades no seran compartides amb cap tercer, excepte aquells proveïdors de serveis amb els que disposem d’un contracte de serveis vigent.

  Drets
  Pots accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que s’esmenten en la nostra Política de Privacitat.

  Més informació
  Consulta la Política de Privacitat.