Skip to main content
Cànon digital

Adéu al cànon digital

El tan discutit cànon digital o, també conegut com, compensació equitativa per còpia privada, ha quedat derogat definitivament.

Ja, el passat 22 de març de 2011, l’Audiència Nacional, va resoldre la nul·litat de ple Dret de l’apartat 1, lletres g), h), i j) de l’Ordre PRE/1743/2008, de 18 de juny, que establia la relació d’equips, aparells i suports materials subjectes al cànon digital, les quantitats aplicables a cadascun d’ells i la distribució entre les diferents modalitats de reproducció.

Per tant, va quedar derogat el cànon digital per a dispositius reproductors d’àudio i vídeo, USB, telèfons mòbils, etc.

Aquesta sentència va ser recorreguda per les associacions de gestió davant el Tribunal Suprem.

Posteriorment, concretament, el dia 31 de Desembre de 2011, la disposició desena del Reial decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, va suprimir el cànon digital en termes generals.

No obstant això, i malgrat aquesta supressió, ningú s’atrevia a fer suposicions sobre el futur del cànon digital, atès que s’estava a l’espera de la resolució del Tribunal Suprem respecte del recurs interposat per les associacions de gestió contra la Sentència de l’Audiència Nacional.

Però, el Tribunal Suprem ja ha resolt i ho ha fet no entrant a valorar el recurs de cassació presentat per les associacions de gestió, perquè entén que el cànon digital va quedar derogat mitjançant la disposició desena del Reial decret-llei 20/2011 i no hi ha motiu per resoldre un recurs sobre el que ja va quedar derogat.

Per tant, i ara sí, ja podem dir amb propietat que el cànon digital s’ha suprimit definitivament.

Ara bé, la segona part d’aquesta història, és saber si les empreses i persones físiques que van pagar el cànon digital tenen dret al fet que els siguin retornades les quantitats abonades.

La disposició transitòria primera del Reial decret 1657/2012, de 7 de desembre, pel qual es regula el procediment de pagament de la compensació equitativa per còpia privada, amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat, estableix: “s’entendrà que no procedeix la devolució de l’import abonat o repercutit per l’aplicació del règim de compensació equitativa per còpia privada als fabricants, distribuïdors, majoristes o minoristes i compradors finals que ho haguessin satisfet abans de l’1 de gener de 2012”.

Per tant, tot sembla indicar que no es té dret a la devolució de les quantitats abonades en concepte de cànon digital abans de l’1 de gener de 2012. No obstant això, caldrà esperar a veure com es resol aquesta controvèrsia ja que, les postures són enfrontades.

Si tens dubtes sobre aquest o qualsevol altra tema, no dubtis en contactar-nos!