Només es destrueix un 28% de documentació confidencial

Segons un estudi independent de la certificadora internacional NAID (National Association for Information Destruction) un 72% de la informació que es destrueix a Espanya, acaba en contenidors d’escombraries en lloc de ser eliminada de manera adequada. Així, s’incompleix amb el que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades, en la qual s’estableix que tota documentació s’ha d’eliminar garantint totalment la seva destrucció un cop hagi estat deixat de ser necessària, o bé quan hagi finalitzat el termini legal d’arxiu i per tant, moment en que pot procedir a la seva destrucció.

Cal destacar que en relació amb altres països de la Unió Europea, el 80% de les inspeccions que es realitzen a nivell europeu, es duen a terme per l’Agència Espanyola, mentre que, en altres països, les inspeccions són poques i fins i tot el tipus de sancions, que son mínimes.

Recordem doncs, que tota entitat o empresa ha de ser conscient del valor de la informació que posseeix i del fet que ha de preservar la confidencialitat d’aquesta informació així com vetllar per una destrucció adequada, no pel risc a una sanció de l’Agència sinó per protegir les dades dels seus clients o usuaris. És important, doncs, que les empreses adoptin polítiques de destrucció responsables, fent saber als seus treballadors, no només que han de destruir la documentació, utilitzant les destructores o contenidors de paper adequats, sinó explicar el motiu, fer-los conscients de la finalitat.
Així mateix, és important, que en cas que es contracti a una empresa per a la destrucció de la documentació, se li demani que emeti el certificat corresponent, d’acord amb la Llei. Tot això, amb l’objecte de salvaguardar el dret a la protecció adequada de les dades de tota persona que, en definitiva, és la finalitat d’aquesta norma.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56