Modificació règim sancionador LOPD

El Butlletí Oficial de les Corts Generals del Senat ha publicat el 7 de febrer, una esmena a la Llei d’Economia Sostenible, que modifica de manera substancial el règim sancionador de la LOPD. Aquestes modificacions aborden des de la quantia de les sancions, fins a la reordenació d’infraccions en els tres tipus de sancions, passant pels criteris que permeten graduar la gravetat del fet. Caldrà estar atents per si la remissió del text al Congrés confirma aquestes modificacions o les modula d’alguna manera.

 

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56