Un any de Reglament LOPD

El passat dia 19 d’abril es va complir un any des de l’entrada en vigor del Reglament de desenvolupament de la LOPD, pel que segons el que es disposa en la Disposició Transitòria Segona del mateix, passen a ésser d’obligat compliment les següents mesures de seguretat: haurien d’aplicar les mesures de nivell mig els fitxers responsabilitat de les Entitats Gestores i Serveis Comuns de la Seguretat Social; a més dels gestionats per les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social o aquells fitxers que continguin un conjunt de dades de caràcter personal que ofereixin una definició de les característiques o de la personalitat dels ciutadans i que permetin avaluar determinats aspectes de la personalitat o del comportament dels mateixos. Així mateix també haurien d’aplicar les mesures de nivell mig els fitxers que continguin dades de violència de gènere o aquells dels quals siguin responsables els operadors que prestin serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic o explotin xarxes públiques de comunicacions electròniques respecte a les dades de tràfic i a les dades de localització (aquests dos tipus de fitxers hauran d’aplicar les mesures de nivell alt dintre de sis mesos). Finalment també passen a ser obligatòries les mesures de nivell bàsic per als fitxers de dades no automatitzades que continguin dades corresponents al citat nivell de seguretat i que ja existien al moment d’entrada en vigor del RLOPD.
 

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56