Troballa de nòmines en via pública

En un procediment d’inspecció de l’AEPD portat per aquest despatx, l’esmentat organisme ha decidit l’arxiu de les actuacions en considerar que “Els documents trobats en la via pública són cinc nòmines que es van lliurar als treballadors de l’empresa XXXXXX, una fotocòpia del DNIi de la targeta de la Seguretat Social. No es tracta de cap document que s’hagi de custodiar per l’empresa denunciada, i és el propi afectat, les dades del qual s’inclouen als documents trobats el que decideix que fa amb ells.” En resum els responsables dels fitxers no poden fer-se responsables d’allò que facin els titulars de les dades una vegada aquestes els han estat lliurats en qualsevol suport (paper, CD, etc…).

 

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56