Nova Zelanda amb nivell adequat de protecció de dades personals

La Comissió Europea ha declarat a Nova Zelanda, com a territori amb nivell adequat de protecció de dades personals, de conformitat amb la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d’octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals hi ha la lliure circulació d’aquestes dades, que permet en aquests casos la transferència de dades personals des dels Estats membres sense que sigui necessària cap garantia addicional.

A Espanya, perquè una transferència internacional de dades es pugui considerar conforme a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el seu Reglament de desenvolupament, cal l’autorització del director de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), trobant-se entre les excepcions a aquesta obligació el que la Comissió Europea hagi declarat que l’importador proporciona un nivell adequat de protecció.

L’aplicació d’aquest tipus de decisions s’ha de basar en criteris que no penalitzin de manera arbitrària o injustificada a cap tercer país en què hi hagi condicions similars i que no constitueixin una restricció comercial encoberta. La normativa espanyola recull com a circumstàncies que poden ser tingudes en compte la naturalesa de les dades, la finalitat i la durada del tractament o dels tractaments previstos, el país d’origen i el país de destinació final, les normes de dret, generals o sectorials , vigents al país tercer de què es tracti, així com les normes professionals i les mesures de seguretat en vigor en aquests països.

D’acord amb la Decisió adoptada, les normes jurídiques sobre la protecció de dades personals a Nova Zelanda són principalment les establertes en la Llei sobre la vida privada, modificada per la Llei de modificació de la vida privada (informació transfronterera) de 7 de setembre de 2010 (Llei general número 113 de 2010). Aquesta Llei és anterior a la Directiva 95/46/CE i no es limita a les dades tractades automàticament ni a les dades estructurats en un sistema d’arxiu, sinó que regula tota la informació personal en qualsevol forma o presentació. La Llei avarca el conjunt dels sectors públic i privat, amb algunes excepcions d’interès públic específiques que cal esperar en una societat democràtica.

Aquesta Llei s’acompanya d’una sèrie de marcs reglamentaris que regulen les comunicacions, la comercialització, els missatges electrònics no desitjats, les assegurances, així com altres consuetudinàries, amb vista a una especial protecció de les dades i la dignitat de l’individu.

D’altra banda, l’aplicació de les normes jurídiques de protecció de dades està garantida pels recursos administratius i judicials, així com per la supervisió independent que porta a terme l’autoritat de control, el comissari responsable de la privacitat, al qual s’han atribuït les competències establertes en l’art 28 de la Directiva 95/46/CE, i que actua de forma independent. A més, qualsevol part interessada pot interposar un recurs per sol·licitar una indemnització per danys i perjudicis causats pel tractament il·lícit de dades personals.

Actualment la relació de països el qual el nivell de protecció és equiparable al de la Unió Europea és la següent: Suïssa, les entitats nord-americanes adherides als principis de “Port Segur” (Safe Harbor), Canadà, Argentina, Guernsey, Illa de Man, Jersey , Illes Fèroe, Andorra, Israel, Uruguai, Austràlia i la recentment incorporada Nova Zelanda.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56