Nova regulació sobre l'ús de cookies

En la linea de la notícia ja apuntada en la nostra web sobre la nova regulació sobre l’ús de cookies en pàgines web, desitjaríem aprofundir en relació a les obligacions concretes que aquesta comporta per a qualsevol empresa que disposi d’una pàgina web en Internet.
En aquest sentit la nova redacció de l’article 22.2 de la LSSICE estableix que: “Els prestadors de serveis podran utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels destinataris, a condició que els mateixos hagin donat el seu consentiment després que se’ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització, en particular, sobre les finalitats del tractament de les dades, conformement al que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Quan sigui tècnicament possible i eficaç, el consentiment del destinatari per acceptar el tractament de les dades podrà facilitar-se mitjançant l’ús dels paràmetres adequats del navegador o d’altres aplicacions, sempre que aquell hagi de procedir a la seva configuració durant la seva instal·lació o actualització mitjançant una acció expressa a aquest efecte.”
Això a nivell pràctic implica, per a aquelles webs que utilitzin cookies o, en paraules de la llei, que emmagatzemin dades en els equips terminals dels usuaris, la necessitat d’informar als mateixos en la mateixa home i com a pas previ a iniciar la navegació, sobre l’ús d’aquests arxius d’informació. En tot cas es recomana que l’usuari hagi d’acceptar expressament aquesta funcionalitat, a efectes que pugui iniciar la navegació en la web. La modificació legislativa ha implicat a més tipificar l’incompliment d’aquesta mesura, com una infracció greu, amb una previsió de multes d’entre 30.001 i 150.000 €.
Amb independència de l’oportunitat i de l’eficàcia d’aquesta mesura, que no valorem, la veritat és que la mateixa afecta a la gran majoria de pàgines web i que és aplicable des de l’1 d’abril de 2012.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56