Nota de premsa del Grup de Treball de l'article 29

El passat dia 27 de febrer, es va emetre des de Brussel·les una nota de premsa del Grup de Treball de l’article 29 (organisme europeu que vetlla pel compliment de la normativa en matèria de Protecció de Dades), en la que es manifesta el seu descontentament davant la postura de Google. I és que, ja el passat dia 1 d’octubre de 2012, aquest mateix Grup de Treball va ressaltar les deficiències de la política de privacitat de Google i va efectuar una sèrie de recomanacions que se suposava Google havia d’implementar per complir amb la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d’octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, sense que a dat s’hagin dut a terme per part de Google.

Passat aquest temps sense que Google hagi modificat, ni tan sols intentat, canviar la seva política de privacitat per adaptar-la a la normativa europea sobre protecció de dades, s’ha acordat prendre les accions oportunes contra Google en defensa del compliment de la normativa. Accions que seran encapçalades per la Comissió Nacional d’Informàtica i Llibertats de França (CNIL), que té per objecte vetllar perquè la informàtica estigui al servei del ciutadà, però no vulneri ni la identitat humana, ni els drets humans, ni la intimitat o les llibertats individuals o públiques, i que esperen dur a terme abans d’estiu.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56