L'empresa més sancionada per vulnerar la LOPD s'ha adjudicat un contracte públic de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

Telefònica s’ha adjudicat un contracte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per la prestació de serveis de comunicació i gestió per un import de gairebé 2 milions d’euros, segons consta en la publicació del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) del passat 15 de gener.

En concret, la Unió Temporal d’Empreses formada per Telefónica de España i Telefónica Móviles España s’encarregarà dels serveis (fixa i mòbil) i de dades, així com de la gestió de xarxa, seguretat, externalització de l’allotjament dels sistemes i dels serveis electrònics d’aquest organisme, a executar en principi en 4 anys.

D’acord amb les clàusules administratives particulars, Telefònica s’ha adjudicat el projecte en ser la seva oferta la que millor puntuació ha obtingut segons la valoració establerta.

En aquestes clàusules, s’observa que els candidats han de tenir diverses obligacions en matèria de fiscalitat, protecció del medi ambient, protecció de l’ocupació, condicions de treball i prevenció de riscos laborals, … però res diu sobre protecció de dades de caràcter personal. En aquest punt, seria interessant que tenint en compte la naturalesa de l’òrgan que treu a concurs un determinat contracte exigir un plus als candidats precisament en la matèria que tutela o dirigeix. És a dir, en el cas de l’AEPD, exigís un compliment respectuós del dret fonamental que l’Agència protegeix, i no simplement que el contracte compleixi el que disposa la LOPD, sinó que aquest candidat tingui un historial immaculat en aquesta matèria.

Resulta contradictori doncs, que Telefònica amb prop de 200 multes el 2012 per infringir diversos preceptes de la normativa de protecció de dades, que la converteix en la més sancionada, sigui la més adequada per aconseguir un contracte públic amb l’AEPD, en què entre altres coses, Telefònica haurà d’oferir una solució d’emmagatzematge i seguretat en les dades d’aquest organisme.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56