L’Audiència Nacional conclou que els diagnòstics per imatge formen part de l’historial clínic que se li ha de lliurar al pacient.

La Sala contenciosa administrativa de l’Audiència Nacional ha dictat una Sentència, de data 6 de novembre de 2013, en la qual estableix que les plaques, imatges de radiografies, TAC o altres proves diagnòstiques per imatge, formen part de la història clínica del pacient i, per tant, qualsevol pacient que exerceixi el seu dret d’accés al seu historial clínic té dret al que també li siguin lliurades les proves de diagnòstic per imatge que se li hagin efectuat.

Curiosament, a aquesta mateixa conclusió havia arribat prèviament l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, no obstant això, l’Agència s’havia declarat incompetent per sancionar al Centre Mèdic delegant aquesta competència en Sanitat.

Així, l’Audiència Nacional entén, com l’Agència, que a la pacient (en aquest cas a la seva filla, perquè ella va morir) se li ha vulnerat el dret d’accés a l’historial clínic, però a més, l’Audiència Nacional si que considera competent per sancionar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i això, sobre la base de que el que s’ha produït és una vulneració del deure seguretat (article 9 de la LOPD) atès que, el Centre Mèdic va manifestar no poder lliurar les imatges per haver estat lliurades anteriorment sense tenir el comprovant d’haver-ho fet. En aquest cas, el Centre Mèdic, tal com declara el perit durant el procés, té o hauria de tenir un sistema d’emmagatzematge en CD o DVD dels diagnòstics per imatges realitzats, per la qual cosa, hauria de disposar de les imatges per poder ser lliurades a la pacient.

Finalment, ens sembla interessant ressaltar, en matèria de protecció de dades i encara que no es tracti del fons de l’assumpte discutit, que aquesta Sentència, manifesta a més que:

1.- Tot i que el dret d’accés és un dret personalíssim, la filla de la pacient té legitimació per obtenir la tutela corresponent del dret d’accés a les dades mèdiques de la seva mare per tractar-se d’un familiar directe.

2.- Encara que els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició són drets que s’extingeixen amb la mort del titular de les dades, en cas d’historials mèdics la normativa de protecció de dades (LOPD) ha de complementar-se amb la Llei 4/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’Autonomia del Pacient i la interpretació d’ambdues normatives en conjunt, fan possible estendre els esmentats drets fins i tot després de morir el titular de les dades.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56