La UAB ha estat condemnada per vulneració dels Drets de Propietat Intel·lectual

El passat dos de maig de 2013, es va dictar la Sentencia núm. 76/2003, dictada pel Jutjat Mercantil núm. 2 de Barcelona, en virtut de la qual, es condemna a la Universitat Autònoma de Barcelona a cessar en l’activitat de reproducció i comunicació pública d’obres protegides pels drets de propietat intel·lectual, així com, a pagar una indemnització per import de 15.091,72 euros.
La demanda que ha donat lloc a aquesta resolució, va ser interposada per CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics), entitat de gestió encarregada de la defensa dels drets de tipus patrimonial (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació), contra la UAB per considerar que aquesta havia vulnerat els drets de propietat intel·lectual en publicar, a través del seu camp virtual, obres completes protegides pels drets d’autor.
La universitat es va defensar argumentant que la publicació de les obres, suposadament protegides, havien estat posades a la disposició dels alumnes per part dels professors de la universitat i que, per tant, ella no era responsable de la possible infracció.
Finalment, el Jutjat, després de l’estudi de la prova practicada, ha considerat que la universitat, com a prestadora del servei tenia coneixement de l’ús del campus virtual i de les infraccions comeses i per tant, ha de ser considerada responsable.
A més, el Jutjat considera que el contingut publicat al campus excedeix de la reproducció realitzada “únicament per a la il·lustració de les seves activitats educatives a les aules” (excepció al dret d’autor) i el que s’està fent en realitat per part de la universitat són actes de reproducció i de comunicació pública sense l’autorització dels autors.
Sembla ser, que la UAB interposarà recurs d’apel·lació contra la sentència condemnatòria, però el que és evident, és que aquesta resolució dóna un gir inesperat a la pràctica habitual de centres docents.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56