Informe de la DGT sobre el consentiment a les factures electròniques

La Direcció General de Tributs ha emès un informe en què es desplega el que disposa l’article 9.2 del RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les condicions de facturació. Segons aquest article, l’expedició de la factura electrònica està condicionada al fet que el seu destinatari hagi atorgat el seu consentiment i, per això, aquest informe, tracta tant de la forma en què s’ha de donar aquest consentiment com de la forma en què es pot entendre per vàlid.

Així, en l’Informe s’estableix que, per considerar que una factura electrònica és vàlida pel que fa al consentiment, s’ha de tenir en compte:
En primer lloc, que la recepció de la factura electrònica es pot dur a terme perquè el destinatari té un coneixement mínim informàtic i perquè disposa dels mitjans informàtics com per poder rebre-la.
En segon lloc, s’ha d’haver informat prèviament al destinatari que la factura s’emetrà d’aquesta manera, precisant la forma en què, un cop acceptat, es procedirà a rebre la factura electrònica.
En tercer lloc, el consentiment pot ser exprés o tàcit, no ha de ser necessàriament per escrit. Així, es pot donar de forma expressa com, per exemple, mitjançant la remissió expressa de l’acceptació per part del receptor o bé, tàcita, per exemple, mitjançant la constatació que el destinatari ha accedit a la pàgina web o portal electrònic de l’expedidor en el que es posen a disposició les factures electròniques i no ha comunicat el seu rebuig, o per exemple, el processament o pagament de la factura rebuda.
Finalment, tot i que es rebi la factura a través d’un mitjà electrònic, sempre s’ha de facilitar al destinatari la possibilitat de revocar el consentiment prestat, en el sentit que pot manifestar que, tot i haver-se rebut per un mitjà electrònic, la vol rebre en paper. En aquest cas, el proveïdor haurà de respectar aquest dret del client i procedir a fer-li arribar tal com el destinatari ha indicat a partir de la comunicació.
Per tant, perquè una factura electrònica sigui vàlida des del punt de vista del consentiment, el destinatari ha de disposar dels mitjans i coneixements informàtics adequats per rebre-la, ha d’haver estat informat d’aquest fet prèviament i acceptar-ho de manera expressa o tàcita, i per últim, permetre revocar el consentiment prestat en qualsevol enviament de factura que se li faci.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56