Identitat Digital i Reputació Online

Aquest mes de novembre INTECO ha publicat una guia sobre Identitat Digital i Reputació Online, on s’analitza el que és la Identitat Digital Corporativa i la situació en què es troben les empreses espanyoles respecte a ella, les virtuts i desavantatges que pot suposar per l’empresa l’ús de les xarxes socials pel que fa a la seva reputació, els riscos que pot tenir una empresa que utilitza aquests mitjans, i les accions que pot dur a terme tant preventivament com en cas que es produeixi algun incident relacionat amb seva reputació.

Així, en primer lloc, en aquesta guia s’indica que la majoria de les empreses espanyoles té presència, mitjançant algun perfil corporatiu, en alguna de les xarxes socials existents avui dia i que la majoria es troben a Facebook (88,7%) , mentre que algunes es troben a Twitter (29’6%), Linkedin (10’1%) o Youtube (9’8%).

També es parla de la reputació online, és a dir, la valoració o imatge que té una empresa a Internet, la reputació que té en funció de com es mou per la xarxa, els perfils de què disposa, el que publica i la difusió que fa de la seva empresa al món online. Com estableix la guia, una bona gestió de la reputació en línia, inclou una sèrie de pràctiques com: l’adopció d’estratègies d’optimització de resultats en motors de cerca, posicionament en els cercadors d’Internet, per exemple, mitjançant contractació de campanyes AdWords a Google, i la bona utilització de les xarxes socials per promocionar o donar a conèixer les activitats de l’empresa. Aquesta reputació, també va lligada a com es coordini la reputació de l’empresa amb la dels seus representants, perquè facin una difusió correcta de l’empresa i disposin d’un bon perfil, ja que el contrari pot suposar un problema per al prestigi de la empresa. En definitiva, es tracta de tenir una bona estratègia per comunicar-se i promocionar-se adequadament en aquests mitjans socials.
Respecte als riscos que pot tenir tota empresa al món online, com indica la guia, trobem:
1) La suplantació d’identitat, és a dir, la usurpació d’identitat del perfil de l’empresa per part de tercers malintencionats com el Phishing (fent-se passar per la mateixa empresa perquè l’usuari li faciliti les dades i així, poder robar informació o diners l’usuari) o el Pharming (quan es tecleja una pàgina web i ens remet a una altra que no és l’oficial, suplantant la identitat de l’empresa).
2) El registre abusiu de noms de domini. Hi ha empreses o professionals que contracten alguns dominis sense utilitzar després. Això fa que una empresa que està interessada en contractar un domini per utilitzar-lo, es troba que no ho pot fer i que, a més, si vol registrar, ha adquirir l’esmentat titular a canvi d’un preu que, moltes vegades, sol ser elevat .
3) Atacs de seguretat com, per exemple, el fet que una pàgina web d’una empresa rebi tantes visites que es bloquegi, tot això provocat per una sèrie d’equips informàtics que han coordinat per a això.
4) Fuga d’informació com, per exemple, que l’empresa disposi d’una Intranet a la qual puguin accedir els socis o clients i que es produeixi una fuita per la qual tercers puguin accedir a aquesta informació que, en alguns casos, pot ser associada a persones físiques i, per tant, estar subjecta a la normativa de protecció de dades i a les corresponents sancions.
Aquesta fuita d’informació pot ser tant interna com externa. En el primer cas, es pot produir per un error dels treballadors o per una acció conscient o intencionada. Mentre que, de forma externa, pot donar-se per part de malware (programa creat directament per el robatori de dades) o per atacs coneguts com Man in the Middle, consistents en què l’atacant s’infiltra entre la web de l’empresa i l’equip que sol·licita connexió a aquest servidor, des d’on s’accedeix o filtra informació.
5) Una altra forma de mala reputació és mitjançant la publicació per tercers en els diferents portals o mitjans socials, d’informació falsa o perjudicial per a la nostra empresa.
6) Una altra forma de mala utilització de la nostra reputació és quan ens trobem que un tercer ha utilitzat la nostra imatge (el nostre logotip, els nostres productes, la nostra imatge …) per vendre els seus productes, per tant, aprofitant la nostra imatge per lucrar-se o guanyar-se una bona reputació ell mateix.
Davant d’això, com indica aquesta guia, tenim diferents accions legals que podem dur a terme, com l’exercici del dret a l’honor, el dret de rectificació, sol·licitar la responsabilitat, via normativa de comerç electrònic, al responsable o prestador del servei; exercir accions via competència deslleial o en defensa de la nostra marca o, fins i tot, en virtut del codi penal. Es parla del dret a l’oblit a Internet, indicant que no existeix pròpiament, ni tan sols, a diferència de les persones físiques, el dret a cancel·lar o rectificar informació ja que aquests drets corresponen a les persones físiques. Així, les persones jurídiques tan sols podrien exercir accions en defensa del dret al seu honor.
En l’última part de la guia, s’estableixen una sèrie de recomanacions. D’una banda, trobem les accions preventives, entre les quals hi ha accions com la necessitat de definir una estratègia d’identitat corporativa, establir una bona interacció amb els usuaris en les xarxes socials perquè quan parlin de nosaltres, ho facin bé; complir amb la normativa aplicable a l’entorn digital (protecció de dades, comerç electrònic i serveis de la societat, propietat intel·lectual …), ja que la imposició d’una sanció en aquests camps té grans efectes sobre la reputació online de l’empresa, adoptar mesures de seguretat i realitzar un monitoratge i seguiment de la reputació en línia.  D’altra banda, com a recomanacions reactives, la guia estableix accions com la detecció de l’incident i l’avís a l’organització, la denúncia als proveïdors dels serveis afectats, dur a terme les accions legals que corresponguin o recuperar el nom de domini, si aquest és el cas.
Està bé doncs, que tinguem presència a les xarxes socials per promocionar la nostra empresa però és important que tinguem en compte com ho fem i quins riscos correm, si així ho fem.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56