Formació subvencionable amb tot inclòs?

L’Associació Professional Espanyola de Privacitat (APEP), ha publicat una notícia a la seva pàgina web en la qual valora una nota informativa de la Fundació Tripartita del passat 10 de setembre que tracta de les empreses que ofereixen formació subvencionable per als seus treballadors en l’àmbit de la Llei de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme (LPBCFT).
Segons l’APEP, el comunicat de la Fundació Tripartita, entitat que col·labora amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal perquè les empreses espanyoles puguin disposar i subvencionar plans de formació per als seus treballadors, és ineficaç i insuficient perquè es limita a indicar que les empreses que contractin la formació en prevenció de blanquejos de capitals, no podran subvencionar els informes anuals d’experts externs a què estan obligades les empreses subjectes al compliment d’aquesta llei, sense indicar, pràcticament, res més.
En aquest sentit, l’APEP considera que no pot permetre que hi hagi empreses que ofereixin formació subvencionable en àmbits com la protecció de dades i la prevenció de blanqueig de capitals i que juntament a aquestes, es “regali” la implantació de mesures i /o assessorament perquè no es compleixen les condicions com per entendre que aquestes actuacions siguin subvencionables.
La mateixa Fundació Tripartita així ho indicava en un comunicat que va emetre el passat mes de juny, on establia clarament que el Reial decret 395/2007 i l’Ordre Ministerial 2307/2007 estableixen que “el crèdit anual del qual disposen les empreses està destinat exclusivament a la realització d’accions formatives (…) i que les empreses que es bonifiquin per la contractació els serveis de consultoria (LOPD, LPBCFT, etc.) hauran de tornar els imports corresponents i atenir-se a les actuacions pertinents del Servei Públic d’Ocupació Estatal i la Inspecció de Treball i Seguretat Social “. En aquest comunicat, establia, a més, que la Fundació Tripartita havia iniciat fa anys algun procés de comprovació després de detectar entitats que oferien serveis gratuïts de consultoria a càrrec del crèdit assignat a les empreses per a la formació dels seus treballadors i que aquestes actuacions realitzades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal, havien donat lloc a la imposició de sancions.
En conseqüència, recomanem que qualsevol empresa que pretengui formar els seus treballadors en matèria de protecció de dades i /o prevenció de blanqueig de capitals, tingui en compte aquestes consideracions.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56