6.000 € de sanció per a una empresa per incompliment de l'Article 10 LOPD

L’AEPD va rebre denúncia dels representants del Comitè de l’empresa.

L’empresa sancionada publicava diàriament en dos taulells dels passadissos d’entrada als tallers de cada nau, relació de treballadors diària que conté la situació de la plantilla de personal detallant el motiu de l’absència del treball, adjuntant un llistat que conté nom i cognoms, secció en detall numèric motiu i data baixa, com data des de la qual no acudeix al treball. Entre els motius podien figurar malaltia, accident, permís calendari, permís sindical, dia inhàbil, i quan no consta cap motiu acreditat, falta.

La raó per a l’exposició, segons l’empresa, és per motius organitzatius, el de possibilitar entre absències, la mobilitat dels treballadors i perquè cada treballador estigui assabentat doncs pot ser destinat a un altre lloc. En l’Acord número 83 entre l’empresa i el Comitè d’Empresa es preveia la mobilitat de lloc de treball ocupats pels treballadors de la fàbrica, però no s’establïa com requisit ni com a possibilitat l’exposició en taulells, de llistat de treballadors ressenyant la falta d’assistència diària al centre de treball i les seves causes. Per contra es previa que al personal afectat se li comunicarà verbal i breument del canvi de treball.
Les dades personals dels treballadors que es publiquen en els taulers d’anuncis s’inclouen en un fitxer inscrit en el Registre General de Protecció de Dades i la finalitat del qual és l’elaboració i pagament de nòmines, i control de presències.

L’AEPD després de realitzar totes les investigacions conclou que l’empresa ha vulnerat l’article 10 de la LOPD deure de secret, i per tant, li imposa una multa de 6.000 € tipificada com a lleu en l’article 44.2.i) d’aquesta norma.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56