19 d'octubre: Data límit per a la implantació de determinades mesures de seguretat

Segons la Disposició Transitòria Segona del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, totes les empreses haurien de procedir, abans del 19 d’octubre d’aquest any, a la implantació de les mesures de seguretat de nivell alt exigibles en els articles 111 a 114 del mateix Reial Decret, quan els fitxers continguin dades derivades d’actes de violència de gènere o tinguin com a responsables els operadors que prestin serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic o explotin xarxes públiques de comunicacions electròniques respecte a les dades de tràfic i les dades de localització.

Així mateix haurien d’implantar-se les mesures de seguretat de nivell mig exigibles en els fitxers no automatitzats disposades en els articles 109 i 110 del mateix Reial Decret, les quals consisteixen en:

1 . Designar a un o diversos responsables de seguretat, la funció dels quals versarà en coordinar i controlar les mesures definides en el document de seguretat, al qual han de constar els noms d’aquests. Tal designació no exonerarà la responsabilitat de l’encarregat del tractament o del responsable del fitxer.

2 . Sotmetre a l’empresa a una auditoria interna o externa, almenys cada dos anys, amb la condició de revisar el compliment de les mesures de seguretat en el tractament de dades de caràcter personal.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56